KİŞİSEL VERİLERE İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ

NormPatent Marka Patent Tasarım ve Danışmanlık Tic. Ltd.Şti.  (“NORMPATENT”) olarak kişisel verilerinizin korunması konusunda, yürürlükte bulunan yasal mevzuat çerçevesinde azami gayret göstermekteyiz. NORMPATENT, kişisel veri işleme faaliyetlerinin yürütülmesinde 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda (“KVKK”) yer alan düzenlemelere uyum bakımından, kanunda yer alan temel prensipleri benimsemekte, kişisel veri sahiplerini bilgilendirerek gerekli şeffaflığı sağlamaktadır.

Veri Sorumlusu Sıfatıyla Aydınlatma

NORMPATENT olarak, KVKK uyarınca Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel verileriniz aşağıda açıklandığı çerçevede; kaydedilecek, saklanacak, güncellenecek, mevzuatın izin verdiği durumlarda 3. kişilere açıklanabilecek veya devredilebilecek, sınıflandırılabilecek ve KVKK’da sayılan şekillerde işlenebilecektir.

NORMPATENT, kişisel verilerin veri sorumlusu olarak, verilerin kim tarafından hangi amaçlarla işlendiği, hangi amaçlarla kimlerle paylaşıldığı, hangi yöntemlerle toplandığı, veri toplamanın hukuki sebebi ve veri sahiplerinin kişisel verilerin işlenmesi kapsamında sahip olduğu hakları konusunda ilgili kişileri bilgilendirmektedir.

Kişisel Verilerin Toplanması ve İşlenmesi

NORMPATENT ile paylaştığınız kişisel verileriniz, tamamen veya kısmen, otomatik olarak veyahut herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilerek, kaydedilerek, depolanarak, değiştirilerek, yeniden düzenlenerek işlenebilmektedir. NORMPATENT, işlenen verileriniz ile ilgili olarak veri sorumlusudur.

Kişisel verileriniz NORMPATENT’nun sunduğu ürün ve hizmetlerden yararlandığınız sürece güncellenerek işlenecektir. Toplanan kişisel verileriniz KVKK mevzuatında öngörülen ilkelere uygun olarak;

Hukuka ve Dürüstlük Kuralına Uygun Olma

Doğru ve Gerektiğinde Olmasını Sağlama

Belirli, Açık ve Meşru Amaçlarla İşleme

İşlendikleri Amaçla Bağlantılı, Ölçülü ve Sınırlı Olma

İlgili Mevzuatta Öngörülen veya İşlendikleri Amaç İçin Gerekli Olan Süre Kadar Muhafaza Etme

ilkelerine uygun olarak işlenmektedir.

 Kişisel Verilerin Toplanma Şekli

NORMPATENT tarafından sağlanan hizmet ve ticari faaliyetlerine bağlı olarak değişkenlik gösterebilmekle birlikte, otomatik veya otomatik olmayan yöntemlerle birimleri, topluluk şirketleri, internet sitesi, sosyal medya platformları ve benzeri vasıtalarla sözlü, yazılı veya elektronik olarak toplanabilecektir.

www.normpatent.com web sitesini kullanan müşteriler web sitesini kullanırken, kullanıcılardan bazı kişisel veriler talep etmektedir. Kişisel veri, kişiyi belirli veya belirlenebilir kılan her türlü bilgidir. Bu tip bilgiler, örneğin, adınız, adresiniz, e-posta adresiniz veya telefon numaranız olabilir. Çerezler kullanılmak suretiyle toplanan ve kimliğinizin belirlenmesine doğrudan olanak vermeyen bilgiler, örneğin www.normpatent.com web sitesini nasıl kullandığınız gibi bilgiler de eğer bunlar kullanıcıya tahsis edilmiş bir kimlik temelindeyse ve dolayısıyla bireyselleştirilerek toplanmış, saklanmış ve değerlendirilmişse, kişisel veri olarak nitelendirilebilir. Kişisel olmayan veriler sadece bir araya toplanmış, büyük veri olarak nitelendirilebilen, özetlenen, toplanan, değerlendirilen ve anonim hale getirilmesi suretiyle gerçek bir kişiyle ilişkilendirilemeyecek bilgilerdir.

Kişisel verileriniz,

NORMPATENT ile ticari ilişki kurmak, hizmetlerden yararlanmak, teklif sunmak, öneri ve görüş bildirmek, talep ve şikayetleri iletmek, iş ve/veya staj başvurusunda bulunmak gibi amaçlarla gönderilen; özgeçmiş (cv), teklif ve tanıtım formu, kartvizit, görsel ve işitsel kayıtlar ve benzeri vasıtalarla sözlü, yazılı veya elektronik olarak;

Ayrıca farklı kanallardan dolaylı yoldan elde edilen, web sitesi, blog ve sosyal medyadan elde edilen veriler, kamuya açık veri tabanlarının sunduğu veriler, sosyal medya platformlarından paylaşıma açık profil ve verilerden;

işlenebilmekte ve toplanabilmektedir.

Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları ve Hukuki Sebepleri

Kişisel verileriniz;

 • Hizmet ve faaliyetlerimizden faydalanabilmeniz için gerekli çalışmaların yapılabilmesi,
 • NORMPATENT ile iş ilişkisi içerisinde olan ilgili kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini,
 • Bankacılık ve Elektronik Ödeme alanında zorunlu olan ödeme sistemleri, elektronik sözleşme veya kağıt ortamında işleme dayanak olacak tüm kayıt ve belgelerin düzenlenmesi; mevzuat gereği ve diğer otoritelerce öngörülen bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerine uyulması,
 • Hizmet ve faaliyetlerimize ilişkin her türlü soru, talep, öneri, teklif ve şikayetlerinize cevap verilebilmesi,
 • NORMPATENT’ın hizmet stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması,
 • NORMPATENT ile ilgili hizmet politikalarının yürütülmesi ve temini,
 • Veri güvenliği kapsamında her türlü teknik ve idari tedbirlerin alınması,
 • Sosyal ağlar ile sitenin ilişkilendirilmesini sağlayarak, hızlı ve engelsiz paylaşım yapılabilmesi,
 • Düzenleyici ve denetleyici kurumlarla, resmi mercilerin talep ve denetimleri doğrultusunda gerekli bilgilerin temini ve idari operasyonların yürütülmesi,
 • Çevrimiçi ziyaret verilerinin ilgili mevzuat uyarınca işlenmesi gibi yasal düzenlemelerin öngördüğü ve zorunlu kıldığı şekilde hukuki yükümlülüklerin yerine getirilmesi,

amaçlarıyla, KVKK’nın 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel verileri işleme şartları ve amaçları dahilinde işlenebilecektir.

Kişisel verileriniz yukarıda verilen amaçlar doğrultusunda, her türlü sözlü, yazılı ya da elektronik ortamda, NORMPATENT tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin belirlenen yasal çerçevede sunulabilmesi ve bu kapsamda yasadan doğan sorumluluğunu eksiksiz ve doğru bir şekilde yerine getirebilmesi gayesiyle edinilir. Bu kapsamda, ilgili kanunlarda açıkça öngörülmesi NORMPATENT’in hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması, ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla NORMPATENT’in meşru menfaatleri için veri işlemesinin gerekli olması hukuki sebepleri gereği işlenebilmektedir.

Kişisel Verilerin Aktarılması

6698 sayılı KVKK uyarınca NORMPATENT ile paylaştığınız kişisel verileriniz güvenle saklanmakta olup KVKK’nın 8. ve 9. maddeleri çerçevesinde NORMPATENT tarafından ve iş ortaklarımızla yürütülen faaliyetlere ilişkin olarak işbu Kişisel Verilere İlişkin Aydınlatma Metninde belirtilen kişisel veri işleme amaçlarının gerçekleştirilmesi ve aşağıda belirtilen amaçlarla paylaşılabilmekte veya aktarabilmekteyiz.

Kişisel verileriniz; düzenleyici ve denetleyici kurumlar ile mahkeme ve icra müdürlükleri gibi sair resmi kurumlara, kişisel verilerinizi talep etmeye yetkili olan diğer kamu kurum ve kuruluşlarına, tarafınızca yetki verilmiş olan vekil ve temsilcilerinize, avukatlar, denetçiler, vergi danışmanlara KVKK’nın 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir.

Kişisel Verilerin Saklanması ve Korunması

NORMPATENT, KVKK’nın 12. maddesine uygun olarak, kişisel verilerin hukuka aykırı olarak açıklanmasını, erişimini, aktarılmasını veya başka şekillerde meydana gelebilecek güvenlik eksikliklerini önlemek için, korunacak verinin niteliğine göre gerekli tedbirlerini almaktadır. Bu kapsamda NORMPATENT, Kişisel Verileri Koruma Kurulu (“Kurul”) tarafından yayımlanmış olan rehberlere uygun olarak gerekli güvenlik düzeyini sağlamaya yönelik ve idari tedbirleri almakta, denetimleri yapmakta veya yaptırmaktadır. Kişisel verileriniz yasal olmayan yollarla başkaları tarafından elde edildiğinin öğrenilmesi halinde durum, gecikmeksizin yasal düzenlemeye uygun olarak Kurul’a bildirilecektir.

NORMPATENT, elde etmiş olduğu kişisel verileri, kişisel verilerin işlenmesi amacı doğrultusunda, işleme amacıyla orantılı bir şekilde saklamaktadır. Kişisel veriler, işlenme amacının ve/veya sebebinin ortadan kalkmış olması durumunda ilgili mevzuatın gerektirdiği süre sonuna kadar saklanmaktadır. Kişisel verilerin işlenme amacı ve sebebi ortadan kalktığında, kanuni yükümlülüklerimizin yerine getirilebilmesi için gerekli zamanaşımı süreleri sona erdiğinde kişisel verileriniz silinecek, imha edilecek veya anonim hale getirilecektir. Kamu hizmetinden kaynaklanan istisna kapsamındaki kişisel verilerin imha edilmesi ve anonim hale getirilmesi bağlı bulunduğu yasal mevzuat çerçevesinde gerçekleştirilecektir.

Kişisel Verisi İşlenen Veri Sahibinin Hakları

Kişisel veri sahibi olarak NORMPATENT’e başvuruda bulunarak;

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme,

haklarına sahipsiniz.

Başvuru Yöntemi

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“Kanun”) 11. Maddesinde sayılan haklarınız kapsamındaki taleplerinizi, Kanun’un 13. maddesi ile Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’in 5. maddesi gereğince, yazılı olarak;

 • iadeli taahhütlü mektup aracılığıyla
 • ıslak imzalı şahsen başvuru aracılığıyla
 • noter aracılığıyla
 • kayıtlı elektronik posta adresi ile
 • NORMPATENT sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle
 • mobil imza/e-imza içerecek şekilde NORMPATENT sisteminde bulunmayan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle

bize ulaşarak iletebilirsiniz.

Talepleriniz, belirtilen yollar aracılığıyla bize ulaşmasından itibaren en geç 30 gün içerisinde gerekçeli olarak cevaplandırılacaktır. Taleplere ilişkin gerekli işlemler ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır. Talebin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır.

NORMPATENT web sitesini ziyaret eden her bir ziyaretçi bütün şartları okumuş, kabul etmiş sayılacaktır. Kişisel Verileri Koruma Kanunu çerçevesinde yasal sınırlara tabi kalan ve bu sözleşmede geçen hususlarda web sitesini ziyaret eden her bir ziyaretçi açık rıza beyan etmiş sayılır.

NORMPATENT yasal düzenlemeler ve politikası gereği, değişiklik, ekleme ve güncellemeler yapabilir. Tüm bu değişiklik, ekleme ve güncellemeleri yansıtan yeni aydınlatma metni ilgili kişilere internet sitesi üzerinden gerekli bilgilendirmeler yapılır.

Kişisel veri işlemlerinizle ilgili bizimle [email protected] mail adresinden irtibata geçebilirsiniz.

NORMPATENT tarafından kişisel verilerimin işlenmesi ve aktarılması süreçlerine ilişkin yöntem, amaç ve hukuki sebepler ile sahip olduğum haklar konusunda bilgilendirildim.

İstatistiksel Analiz

Sayılarla NORMPATENT

8500 +

Müşteri Firma

5000 +

Marka Dosyası

1000 +

Patent Dosyası

1000 +

Tasarım Dosyası

30 +

Ülkede Global İşbirliği
NORMPATENT, Türk Patent nezdinde Sınai Mülkiyet başvuruları, itirazları, yenilemeleri vb. işlemleri yapma yetkisine sahip İzmir merkezli fikri mülkiyet ofisidir. Yıllar içerisinde geliştirdiği çözüm ortaklığı ağları ile Avrupa’dan Amerika’ya Asya’dan Afrika’ya kadar tüm dünyada sınai mülkiyet başvuruları, itirazları, yenilemeleri vb. işlemleri yapabilmekte ve takip edebilmektedir.
Görüşme Başlat
Merhabalar,
Size nasıl yardımcı olabiliriz?